Potosia orientalis (red form)

Origin:  Hong Kong
Size:  22 - 27 mm
Synonym:  Protaetia orientalis, Calopotosia orientalis

Potosia orientalis (red form)

 

Potosia orientalis (red form)

 

Potosia orientalis (red form)

 

BACKCzech version   Index   English version